Gården

Bilden tagen norrifrån och bostadshuset skymtar i högra sidan. Foto: Kurt Ahlinder

Gården hade ett levande jordbruk med mjölkproduktion fram till 1954 då Anders och Anna Mattsson tillsammans med son och sonhustru sålde gården till Stora Kopparbergs bergslags AB. Efter att de flesta byggnaderna såldes på aktion planterades alla marker, förutom i trädgården, igen 1957.

Skötseln av Källslätten bedrivs idag av Källslättenföreningen som efter att gården legat i träda i nio år helt ideellt arbetat med skötseln. För att åkrar och ängar ska fortsätta att bära en blomsterprakt behövs årlig slåtter. Av Källslättens ca 10 ha slåttras drygt hälften och resten betas. En viktig del av detta arbete är hackslogen med lie.

Annat arbete är skötsel av trädgården och röjning av stenrösen och åkerkanter. I övrigt är det underhållsarbeten som reparation av gärdesgårdar och byggnader samt skötsel och tillsyn av betesdjur.

 

Genom att studera gamla bilder kan vi skapa oss en bild på hur det en gång såg ut när gården var i drift. Bilderna är hämtade ur Edit Nyströms fotoalbum från deras tid på gården.

Edit Nyström framför sommarlagården.

Fägatan när man kommer vägen från Djärvesbo. Ladan närmast till höger finns fortfarande kvar.

Bostadshuset och lönnen från söder.

Edit med flickorna vid källan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karta över det område som sköts idag. Klicka på bilden för att se den i större skala.