Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2016

Medlemsantalet har under året uppgått till 71 fullbetalande medlemmar. Styrelsen har haft tre protokollförda styrelsemöten. Sex ordinarie arbetsmöten förutom slåttern har genomförts.
Betesbolaget har som tidigare år haft ansvaret för betesdriften och hållit fem nöt på bete från slutet av maj till månadsskiftet september-oktober. Med nötboskapen har ett tiotal får betat. Ny fårhållare för året har varit familjen Helsing från Grönbo. Betestrycket har inte varit tillräckligt varför fler betesdjur är önskvärt inför kommande år.
Slåttern var den 51:a i ordningen. Fint väder präglade slåtterhelgen, varför arbetet för-flöt bra. 28 golv hö hässjades. Håkan Andersson i Puttbo omhändertog höet.
Länsstyrelsen genomförde tillsammans med föreningen en hamlingskurs i området nedanför trädgården. Ett flertal träd blev föremål för såväl nyhamling som återkom-mande dito.
I början av augusti genomförde föreningen en bussresa för medlemmarna till Småland för att studera områden där gammalt odlingslandskap vårdas. Målet var Älmhult och socknen Stenbrohult där markerna kring Linnés Råshult studerades under sakkunnig ledning av förvaltaren Mikael Martinsson. En engagerad guide var professor Sven Nilsson som visade runt på sina marker och i det vackra naturreservatet på Höö. Hans hustru Ulla Rundlöf bjöd på småländska specialiteter. Vi deltog även i en slåtteraktivitet som hembygdsföreningen arrangerade nära sockenkyrkan.
Båda bisamhällena som invintrades föregående år klarade vintern bra och överlevde. En bra vårutveckling gjorde att avläggare kunde göras från båda samhällena. Hela fyra samhällen kunde invintras hösten 2016. Skörden uppgick till 42,2 kg.
Styrelsen vill framföra ett tack för förtroendet under gånget verksamhetsår.

Stig-Åke Svenson Ann-Marie Franklin Sören Nyström Bonnie Nilzon
Ylva Dahné Gustav Svensson Lisa Björnsdotter Mattias Bertilsson