Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse för Källslättenföreningen 2021

 

Årets verksamhet har fortsatt påverkats av pandemin. Medlemsantalet har uppgått till 134 fullbetalande och 103 familjemedlemmar. Styrelsen har haft två protokollförda styrelsemöten. Sex ordinarie arbetsmöten förutom slåttern har genomförts.
En händelse som påverkat landskapet, föreningen och alla besökare är den stora slutavverkningen som Stora Enso skog genomfört. All skog i västsluttningen och på gamla Rotbo i öster avverkades från början av maj till mitten av juni. Skogen var bara drygt sextio år gammal och ingen av oss som upplevde 60-70 talens hyggen trodde av vi åter skulle få uppleva den kalhuggna omgivningen till Källslätten.
Årets årsmöte ägde åter rum i Källslätten under den mäktiga vårdlönnen i juni.
Betesbolaget höll i år 4 kvigor och 5 lånedjur. Fårflocken från Grönbo bestod av 6 tackor och 8 lamm. Betestrycket fungerade bra. I år efterbetades fållan kring byggnaderna först, vilket var bra för att trycka ned rotuppslagen av asp. Flera problem uppstod med elledningarna och urladdning av det stora batteriet. Det berodde delvis på felmontering av
lösgrind, nedfallna träd på ledning och trolig älgkollision med eltråden. Gamla batteriet fick lov av bytas. Det nya laddades nästan ur vid älgkollisionen.
Slåttern påverkades även detta år av pandemin. Traditionen med gemensamma fikapauser och allsång vid kvällsbrasan återupptogs dock. Förberedelserna påbörjades på onsdagen och arbetena var i princip färdiga på lördagen. Det hässjades 25 golv hö och hela Källarlindan slogs, stränglades och togs upp med självlastarvagn av Håkan i Puttbo.
Fint väder hela efterföljande vecka och höet bärjades helgen därpå. Vid lördagens gemensamma fikapaus räknades till 90 personer. Vid vändplanen räknades då 40 bilar och vid Koltorget 10.
Alla bisamhällena överlevde vintern och hade en stark tidig tillväxt som ebbade ut i början av juli. Det beror säkerligen på avsaknaden av dragväxter på hög- och sensommar. Skörden blev 62,3 kg honung och åter invintrades 4 samhällen.
Arbetet med stöttning av gärdsgårdarna fortsatte. Ett stort projekt genomfördes vid Koltorgsgrinden vars stolpar slogs ned djupare i marken. Ett nytt dike grävdes och en bro byggdes på utsidan för att minska risken för att grinden igenisas av svallis.
Ett första möte med länsstyrelsens Olle Lind ägde rum. Syftet är att främst renovera övre stentrappan till trädgården och undersöka möjligheten att söka statligt bidrag.
Filmprojektet startades med Jakob Wallin som fotograf. Vid första filmningen påträffades ett nytt stort bestånd av fältgentiana på Ladugårdstäkten. Beståndet uppskattades till 500 ex, och är förnärvarande troligen det näst största i Dalarna! Dokumentation skedde också av områdets rika flora av ängssvampar.
Den 28 december gick det traditionella fackeltåget av stapeln. Vi var omkring 30 personer vars facklor ringlade sig genom skogen. Styrelsen tackar för förtroendet under gånget verksamhetsår.

Stig-Åke Svenson, Ann-Marie Franklin, Sören Nyström, Bonnie Nilzon, Ylva Dahné, Gustav Svensson, Lisa Björnsdotter, Roger Löfgren