Verksamhetsberättelse

 

Verksamhetsberättelse för Källslättenföreningen 2018

Medlemsantalet har under året uppgått till 112 fullbetalande och 87 familjemedlem-
mar. Styrelsen har haft tre protokollförda styrelsemöten. Fem ordinarie arbetsmöten
förutom slåttern har genomförts. Arbetsmötet i april fick inställas på grund av kvarva-
rande snö och besvärligt väglag på vägarna mot Källslätten.
Aktiviteterna i Källslätten har detta år präglats av vädrets makter och då främst av
den snörika vintern och den extremt torra och varma sommaren. Betessläppet ge-
nomfördes en vecka tidigare än normalt på grund av en varm maj månad. I år var det
4 st kvigor som betesbolaget stod för och 4 inlånade stutar från Vassbo. Fårhållare
var även detta år familjen Helsing med 7 st tackor utan lamm. På grund av torkan
hamlades mera lövträd än normalt i slutet av betessäsongen för att dryga ut betet.
Betestrycket blev extremt stort detta år. I september rymde de 4 kvigorna och på-
träffades längst ned, där flygrakan börjar. Om besökare slarvat med grindstängning
eller om djuren själva öppnat, förtäljer inte historien.

Dukning för slåtterkalas

Slåttern var den 53:e i ordningen och genomfördes under bra väder. Torkan hade
medfört att gräs och örter var både lågväxta och glest förekommande på ängsmar-
ken. Slaget gräs räckte till endast 12 hässjade golv. Under den gångna vintern hade många av de små äppelträden i trädgården skadats allvarligt av främst älg och hare.

För första gången observerades fälthare i Källslätten. Det var också denna art/individ
som åstadkommit skadorna på träden. I senare delen av mars månad var snödjupet
drygt 60 cm, vilket gjorde att haren nådde högt upp i äppelkronorna för att gnaga
bark. Under hösten prioriterades bygget av nya nätskydd kring de små äppelträden.
Småträden har även försetts med nya namnskyltar där namnen stansats in i plåtbrick-
or. Den stora snömängden medförde även att de båda dassen välte bakåt. Troligen
inträffade detta när snön började smälta och försköt tyngdpunkten bakåt. Efter stora
besvär lyckades det att resa dassen manuellt.
Av fyra invintrade bisamhällen överlevde bara ett den långa vintern. Skörden blev
trots detta 38,5 kg honung och två samhällen invintrades. Året på Källslätten avsluta-
des med ett fackeltåg från Koltorget till Källslätten den 28 december, den gamla men-
lösa barns dag. Vi var drygt 30 personer som tågade genom skogen. På himlen spra-
kade stjärnor och ett norrsken över Bjursås. Stig-Åke talade om vintermörkret och
dess betydelse i det gamla bondesamhället.
Styrelsen tackar för visat förtroende under gånget verksamhetsår.

Stig-Åke Svenson      Ann-Marie Franklin     Sören Nyström   Bonnie Nilzon    Ylva Dahné