Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse för Källslättenföreningen 2017

Medlemsantalet har under året uppgått till 58 fullbetalande medlemmar. Styrelsen har haft tre protokollförda styrelsemöten. Sex ordinarie arbetsmöten förutom slåttern har genomförts.

Betesbolaget har som tidigare haft ansvaret för betesdriften. Det visade sig svårt att hitta lämpliga betesdjur. Till slut kom 4 st från Skattungbyn. 3 mindre kvigor lånades in från Vassbo. Fårhållare har varit familjen Helsing från Grönbo. Med tackor och lamm var det 18 djur. Detta år etablerades ett starkt betestryck varför området blev hårt nedbetat även i perifera delar.

Under våren häckade ett slagugglepar i vårdlönnen. För att undvika olyckor med slående ugglor mot besökare fick gårdstunet lov att under en period spärras av. Åtminstone 3 ungar blev flygga.

Slåttern var den 52:a i ordningen och genomfördes under i stort sett bra väder. Regnet kom mitt på dagen under söndagen. Föreningen använde för första gången egna tält till matborden vid ladorna. 20 golv hö hässjades som Håkan Andersson omhändertog.

Under året har vårt 1700-talshärbre renoverats. Byggnaden har lyfts en aning från marken och rötangripna stockar på främst nordsidan har ”halvsulats” med friskt virke. Föreningen har tagit hjälp av Solvarbo byggnadsvård.

Många enbuskar i området har växt till sig och brett ut sig på slåtter- och betesytor. Som i gammal tid har stamkvistning av stora enbuskar påbörjats.

Av fyra bisamhällen som invintrades hösten 2016 hade tre klarat vintern. En relativt normal sommar utan tidiga värmeböljor gjorde att honungsskörden uppgick till hela 98 kg. Mängden gjorde att transporten ned fick ske med traktor. En del av skörden utgjordes av mycket svårslungad ljunghonung. Åter invintrades fyra samhällen.

Styrelsen vill tacka för visat förtroende under gånget verksamhetsår .

Stig-Åke Svenson      Ann-Marie Franklin     Sören Nyström   Bonnie Nilzon    Ylva Dahné