Geologi

Källslätten ligger helt ovanför högsta kustlinjen, som i dessa trakter nådde cirka 200 m över nuvarande havsnivå. Jordarna består därför av osvallad morän som är tämligen fattig på större block.

Markens beskaffenhet beror på mångårig odling. Utanför de brutna åkrarna väster om trädgården finner man en brunjordsliknande humusrik jordmån.

Norr om området ligger ett ravinsystem som kallas Kullerdalarna. Ravinerna är förmodligen tappningsrännor, som blivit till när kanten av inlandsisen stod just här. Grundvattnet går flerstädes mycket ytligt, på vissa platser endast en meter under markytan. Marken är här ganska fuktig, även efter långa torrperioder.

Då området ligger på en sluttning är omsättningen av vatten och däri lösta närsalter troligen stort.

Berggrunden består av intermediär urgranit med stråk av grönsten. Grönstenen är mineralrik och lättvittrad vilket tillsammans med lokalklimatet och det rörliga grundvattnet skapar utmärkta betingelser för vegetationen.

Genom seklerna har bergets inbyggare ständigt sökt efter nya malmfyndigheter. I markerna finns talrika hål, gropar och skärpningar efter gruvförsök. Denna skärpning ligger intill vägen i backen upp mot Rotbo, helt nära Källslätten.