Verksamheten startar

Det var 1966 som en skara ynglingar tog på sig uppgiften att ideellt vårda ett stycke odlingslandskap. I Källslätten mötte de ett landskap i förfall med grunder efter rivna byggnader, igenplanterade åkrar och en igenväxt trädgård. Ambitionen var från början kanske inte så långsiktigt menad. Kärleken till marken, till mångfalden och landskapet växte med åren och påverkade dem på djupet.

Verksamhetsidé

I skötselplanen från 1976 anges målet för arbetet i Källslätten: ”….. att genom slåtter, röjningar, gallringar och bete söka bibehålla en alltmer försvinnande landskapstyp. Bevarandet av Källslätten motiveras främst av områdets kulturhistoriska, landskapsmässiga och botaniskt-zoologiska värden. Det öppna landskapet med hagar, åkrar och hackslogsmarker skall med hjälp av ’lien och mulen’ bevaras i Källslätten.”

Det var granplanterade åkrar som mötte oss 1966.